Knowledge

VDO Clips

แนะนำหลักสูตร Convincing

รายละเอียดหลักสูตรจิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ โดย ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรมและ ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร ...

View

Effective Project Management Program

"วางแผน ควบคุม ประเมินผลโครงการ ให้บรรลุประสิทธิผลสู่การเป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ" หลักการบริหารโครงการใ...

View