Knowledge

VDO Clips

Psychology for Management & Motivating Techniques

ศิลปะเชิงจิตวิทยาการบริหารอันทรงพลังในการสร้างแรงจูงใจ "งาน" "คน" ให้ทำงานอย่างมีความสุขและคงอยู่กับองค...

View

Effective Project Management Program

"วางแผน ควบคุม ประเมินผลโครงการ ให้บรรลุประสิทธิผลสู่การเป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ" หลักการบริหารโครงการใ...

View