09:00 น. - 16:00 น.
13 - 15 มี.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

 

"วางแผน ควบคุม ประเมินผลโครงการ
ให้บรรลุประสิทธิผลสู่การเป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ"

          การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master มีอยู่ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งการดำเนินดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ใดๆ ในปัจจุบัน มักต้องเตรียมแผนบริหารโครงการ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย ให้สัมพันธ์กันกับระยะเวลา (Time) ในการดำเนินงาน งบประมาณทั้งหมดของโครงการ (Cost) ตลอดจนการทำให้โครงการบรรลุขอบเขตของเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ (Scope Goal) ดังนั้นการบริหารโครงการจึงมีความแตกต่างจากการบริหารงานตามปกติทั่วไปหลายประการ
          โปรแกรมการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรัดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ักบริหารโครงการ เจ้าของโครงการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่มุ่งความเข้าใจหลักการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน แนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง การบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการและประเมินผล จนจบโครงการเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงให้มีคุณภาพสุงสุด

          (สามารถเลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือทั้งโปรแกรม)

Course 1 : Project Management - Definition and Planning

หลักสูตรที่ 1 : หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ

Key Contents

1. แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับ การแก้ปัญหาให้องค์การ
          ท่านจะเรียนรู้ถึงแนวคิดการบริหารโครงการ ประเภทของการบริหารโครงการ ลักษณะของงานโครงการ (วัดความคืบหน้าได้ง่ายและไม่สามารถวัดความคืบหน้าได้ง่าย) วงจรชีวิตของงานโครงการ ผลสำรวจของงานโครงการ รวมถึงบทบาทและทักษะของผู้จัดการโครงการเพื่อทำให้โครงการสำเร็จ

2. ประเภทของงานโครงการที่เกิดทั้งจาก งานประจำ และ งานตามประเด็นปัญหา ที่องค์การเผชิญ
          ท่านจะเข้าใจประเภทของการบริหารงานโครงการ ประกอบด้วย งานโครงการที่เกิดจากงานประจำ (Routine Base) และงานโครงการที่เกิดจากประเด็นปัญหา (Agenda Base) อีกทั้งมองเห็นความแตกต่างระหว่างงานโครงการและงานทั่วไปที่มีผลกระทบกัน

3. การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 Phase
           ท่านจะทราบเทคนิคการบริหารโครงการอย่างเป็นขั้นตอน โดย เริ่มจาก การเริ่มโครงการเพื่อกำหนดขอบเขต (Definition) การทำแผนโครงการ (Planning) การจัดทำตารางงาน (Scheduling) การควบคุมและติดตาม (Control & Monitor) ให้เกิดความสอดคล้อง และ สิ้นสุดและประเมิน (Termination & Evaluation)

4. Phase 1 : การเริ่มโครงการ (Project Definition)
          ท่านจะเรียนรู้การกำหนดขอบเขตปัญหา เขียนเป็นข้อความปัญหา การกำหนดคำตอบของปัญหา เพื่อตั้ง เป้าหมาย แบบ SMART และการกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ โดยเป็นจุดเริ่มต้นของการแปลงเป้าหมายสู่การวางแผนโครงการ เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงได้ รวมถึงกระบวนการในการเลือกผู้จัดการโครงการ บทบาทของผู้จัดการโครงการ การเลือกทีมงานและการสร้างความสนใจของทีมงานให้มุ่งเน้นที่เป้าหมายของโครงการมากกว่าดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master หรืองานที่ดำเนินการ รวมถึงการกำหนดมูลค่าโครงการ (Project Value)

5. Phase 2 : การวางแผนโครงการ (Project Planning)
          ท่านจะเรียนรู้กระบวนการวางแผนด้านขอบเขตของงานและดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master  การวางแผนด้านเวลาของโครงการ และการวางแผนด้านงบประมาณทางการเงิน รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนโครงการ เพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยการวางแผนต้องอาศัยดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ประกอบการวางแผน ไม่ว่าเป็นดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ตามข้อเท็จจริง ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ที่เป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และ ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ที่มาจากโครงการอื่นที่ได้มีการดำเนินการไปก่อนหน้า โดยแผนด้านขอบเขตของงานและดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master  จะเป็นตัวกำหนดแผนด้านเวลาโครงการและ แผนด้านงบประมาณโครงการ

Course 2 : Project Management - Implementation and Evaluation

หลักสูตรที่ 2 : หลักการบริหารโครงการ : การดำเนินโครงการและการประเมิน

Key Contents

 

6. Phase 3 : การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
          ท่านจะเรียนรู้รูปแบบการจัดลำดับของานโดยคำนึงถึงลำดับก่อน-หลัง ตามเทคนิคการจัดลำดับงานแบบ PERT/CPM ซึ่งถือเป็น เทคนิคเก่าที่เกิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และ Critical Chain ซึ่งถือเป็น เทคนิคใหม่ ที่เกิดมาเมื่อ 20 กว่าปีนี้ โดยแนวคิดของ PERT/CPM จะเน้น ควบคุมงานที่สำคัญ ซึ่งเรียกว่างาน วิกฤต เนื่องจากงาน วิกฤตล่าช้า จะส่งผลต่อความล่าช้าของโครงการได้ ส่วนแนวคิดของ Critical Chain เป็นแนวคิดที่เน้นการ เวลาที่เร่งรีบที่สุดของงานและทำการคำนวณ เวลาเผื่อของโครงการ (Project Buffer)

7. Phase 4 : การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)
          ท่านจะเรียนรู้การเปรียบเทียบสถานการณ์ในปัจจุบันของโครงการที่เชื่อมโยงกับแผนงานของโครงการ การติดตามเป้าหมายของโครงการผ่านความเสี่ยง การหาปัจจัยเสี่ยง ซึ่งส่งผลต่อ ความก้าวหน้าของโครงการ ผลการดำเนินการโครงการ ตัวชี้วัดในการติดตามเพื่อให้เกิดความสำเร็จของโครงการ

 

 

8. Phase 5 : การสิ้นสุดและประเมินผลโครงการ (Project Termination & Evaluation)
          ท่านจะได้เทคนิค การกำหนดจุดสิ้นสุดโครงการ การประสานงานและดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ในโครงการ รวมถึงเทคนิค การประเมินทางด้านการเงิน การประเมินปัญหาในโครงการ การประเมินผลงานโครงการหลังจากสิ้นสุดเพื่อใช้สำหรับการวางแผนและพัฒนาต่อยอดต่อไป

9. การบริหารคนในโครงการ (People Management)
          ท่านจะได้เทคนิคการเข้าใจคนที่แตกต่าง การบริหารพฤติกรรมการทำงานโดยยึดหลัก 3 B (Background (Experience), Believe, Behavior) และการทำงานเป็นทีมเพื่อนำมาใช้ในการบริหารโครงการให้เกิดความเหมาะสมและมีคุณภาพยิ่งดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master 

10. สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข ที่ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master มักจะพบเจอในการบริหารโครงการ
          ท่านจะเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master  แนวทางการตรวจสอบโครงการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง รวมถึงดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ให้กับบุคลากรรับทราบ เพื่อการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ

Key Benefits

 

  1. เรียนรู้แนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
  2. เข้าใจการบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลด้วยหลัก 5 Phase อย่างเป็นขั้นตอน
  3. สามารถกำหนดโครงการ กำหนดเป้าหมาย และวางแผนโครงการได้อย่างเหมาะสม
  4. สามารถบริหารเวลาให้ทันตามกำหนดและจัดขั้นตอนในการบริหารโครงการ บริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สามารถบริหารต้นทุนของโครงการและนำเครื่องมือบริหารโครงการมาประยุกต์ใช้เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยง

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

11,700.00 12,519.00 351.00

ค่าธรรมเนียมปกติ

13,000.00 13,910.00 390.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master  ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master  จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)