Training Course

หลักสูตรดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master  Signature Courses

We continuously invent and develop our license training courses. From valued experience in consulting field and managing training courses, we find out the appropriate training needs. Moreover, we design the courses to response the root of customer's need exclusively

Strategic Center ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master คิดค้นและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะที่เป็นดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ของดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master แต่เพียงผู้เดียว โดยนำประสบการณ์จาก การเป็นที่ปรึกษา และจัดฝึกอบรมให้แก่องค์กรชั้นนำทั่วประเทศมาประมวลผลความต้องการด้านการฝึกอบรม และออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองได้อย่าง แท้จริง ในรูปแบบเฉพาะตัว

Strategic Program ©

การบริหารเชิงกลยุทธ์

โปรแกรม 2 วันสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การบริหารที่มีทิศทาง รวมถึงการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เหนือคู่แข่ง และเรียนรู้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) เพื่อทราบขั้นตอนการวางแผน การกำหนด Key Success Factor การวาง Vision, Mission, Objective, Strategy และ Action Plan ที่ดี

Category : Management & Strategy

Blue Ocean Strategy ®

กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม

Blue Ocean Strategy นำเสนอถึงวิธีการ กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจน รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งแนวความคิด กระบวนการคิด ขั้นตอนและเครื่องมือต่าง ๆ นี้ ถูกนำไปทดสอบกับการบริหารงานจริงอีกด้วย

Category : Management & Strategy

5 Strategic Thinking Enhancements ©

5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์

ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันคิดอย่างไร คำตอบคือ ผู้บริหารเหล่านั้น ล้วนเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinker) แนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ถูกพัฒนามาต่อเนื่องจากอดีตกาล และมีหลายแนวคิดที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงว่าเป็นสุดยอดแนวคิดที่ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ควรเรียนรู้ และรู้จักใช้วิธีคิดเหล่านั้น ซึ่งในหลักสูตรนี้ได้คัดสรร 5 รูปแบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมานำเสนอ

Category : Management & Strategy

Excellent Supervisory Skill ©

ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึงบทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บทบาทและเทคนิคที่ผู้นำ ผู้จัดการ ผู้บริหารขององค์กรควรรู้ ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนแบบต่างๆ

Category : People Management

Psychology for Management & Motivating Techniques ©

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์คน จนถึงการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบต่างๆ

Category : People Management

6 Managerial Skills for Top Manager ©

6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่ คือ ด้านการบริหารงาน และด้านการบริหารคน โดยทางดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ได้คัดสรรทักษะที่สำคัญ ที่องค์กรใหญ่ๆ หลายแห่งได้กำหนดให้เป็นความสามารถที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการ

Category : People Management

Dealing with Different People ©

หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง

เมื่อคนดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master แต่ละคนแตกต่างกัน ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master จะบริหารคนที่แตกต่างกันเหล่านั้นอย่างไร การบริหารทีม ในสภาวะที่มีคนที่แตกต่างกัน ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master จะมีแนวทางการบริหารคนอย่างไรหลักสูตร “หลักการบริหารคนที่แตกต่าง” นี้จะเป็นหลักสูตรในเชิงจิตวิทยาการบริหาร เพื่อให้ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master เข้าใจการทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master  และสามารถแปลงสู่แนวทางการบริหารที่สัมฤทธิ์ผลได้

Category : People Management

Managing People to All Directions ©

หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับการบริหารคน เพื่อสามารถนำและทำงานกับบุคคลทุกระดับในองค์กรไม่ว่าจะเป็นในระดับดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master  ระดับเดียวกันและระดับล่าง ทำให้ได้เพิ่มพูนทักษะในการบริหารคน

Category : People Management

How to Create Event Marketing Plan ©

กลยุทธ์การสร้างแผนดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ทางการตลาด

หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ทางการตลาดดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการวางแผนให้เข้ากับภาวะการตลาดปัจจุบัน ในยุคที่มีช่องทางดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master การตลาดมากมาย Event Marketing คือ เครื่องมือการตลาดยอดฮิตที่จะยิงตรงต่อลูกค้า เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือสร้างกระแสแก่กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรนี้หวังให้ท่านสามารถวางแผนทำดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master การตลาดที่คำนึงถึงผลสำเร็จด้านการตลาดที่แท้จริงด้วย

Category : Marketing

Non-Customer Analysis ©

เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเพื่อขยายตลาด

แนวคิดการสร้างตลาดใหม่ ผ่าแนวคิดการวิเคราะห์การตลาดแบบเดิมๆ ด้วยแนวคิดที่ Blue Ocean สุดๆ ที่จะเปิดมุมมองใหม่ของคุณ เช่น จะหาลูกค้าใหม่ ทำไมถึงวิเคราะห์แต่ลูกต้าเดิมลูกค้าใหม่ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master จะเป็นใคร ใครยังไม่มาเป็นลูกค้าดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master  ทำไม? ทำอย่างไรถึงจะมาเป็นลูกค้าดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master  ?

Category : Marketing

Project Management ©

หลักการบริหารโครงการ

โปรแกรมหลักสูตรนี้จึงต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักในการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้านดังกล่าวได้อย่างแท้จริง ตลอดทั้งสามารถบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน จนถึงแนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง บริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการ ประเมินผล จนจบโครงการ

Category : Management & Strategy

Sales Strategy for Increasing New Customer ©

กลยุทธ์การดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master เพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่

"การหาลูกค้าใหม่" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งทางด้านการดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน แต่การที่จะได้ลูกค้าใหม่มานั้น นักดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master จะต้องเรียนรู้สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master เสียก่อน สิ่งนั้นก็คือ กลยุทธ์ในการนำเสนอและเทคนิคต่างๆ ในการดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master  แนวทางในการค้นหา การสร้างโอกาส และการพัฒนาทักษะการดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ที่จำเป็นในการเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้แก่องค์กร พร้อมทั้งการเข้าใจถึงปัญหาต่างๆที่จะเกิดดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ในการหาลูกค้าใหม่และแนวทางการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา

Category : Sales

7 Steps to Sales Success ©

7 ขั้นตอนการดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master สู่ความสำเร็จ

การดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ที่ดีต้องมีระบบ มีขั้นตอน จึงจะทำให้การดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ประสบความสำเร็จ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้นักดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ได้เข้าใจเทคนิคและรายละเอียดต่างๆ ที่นำมาสู่ความสำเร็จดังกล่าวใน 7 ขั้นตอนที่สำคัญในงานดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master 

Category : Sales

Improving Service Quality and Service Standard ©

การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการบริการ

เพิ่มคุณภาพงานบริการด้วยการบริหารจัดการระบบดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการสร้างมาตรฐานจากมุมมองลูกค้า (Customer Service Standard) และต้องเห็นถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จของงานบริการทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ ในงานบริการเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าได้จริง

Category : Service

3 s Manager : The Lego Learning Game ©

หลักสูตรผู้จัดการยุคใหม่ 3 S : เรียนรู้ผ่าน Lego เกม

หลักสูตร 3 s Manager : The Lego Learning Game นี้ ถูกพัฒนาดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master มาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมให้กับผู้บริหาร โดยดำเนินการผ่านกระบวนการการเรียนการสอนแบบ Lego Skill Application นั่นคือ การนำ Lego Game มาเป็นสื่อในการสอน การดำเนินดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ในการฝึกอบรม

Category : People Management

Act Coach: Effective Coaching for Manager ©

หลักสูตรการบริหารงานและสอนงานแบบโค้ชมืออาชีพ

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร หรือผู้จัดการ ต้องถือเป็นความรับผิดชอบอันสำคัญยิ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล นั่นคือการดูแล การสอนงานให้ลูกน้องได้เพิ่มความรู้ ความชำนาญตรงตามที่องค์กรต้องการและให้โอกาสแสดงความสามารถและได้ใช้ประโยชน์ตามศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่เพื่อทำงานในหน้าที่ของตนให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ

Category : People Management

Synergistic Teamwork : The Power of One ©

หลักสูตรรวมพลังสู่ความเป็นหนึ่ง

การสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน การสร้างบรรยากาศที่เอาจริงเอาจัง และการสร้างสิ่งที่ทำให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จะทำให้ พนักงานปรับทัศนคติในแนวทางที่ดีดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master  และมีความหวังกับชีวิตการทำงาน ในแง่มุมต่างๆ หลักสูตร “Power of One : รวมพลังสู่ความเป็นหนึ่ง”

Category : Team Management

The 360 degree Marketing Program ©

โปรแกรมการตลาดพื้นฐานแบบ 360 องศา

สุดยอดโปรแกรมเพื่อพัฒนานักการตลาดยุคใหม่ ที่จะเรียนรู้หลักการบริการ ตลาด อย่างครบเครื่อง ทุกมุมมอง ทุกมิติทางการตลาด ที่นักการตลาด ปัจจุบันต้องรู้ ในโปรแกรมการตลาด 360 องศา (The 360 degree Marketing Program)

Category : Marketing

Unlocking Gen Y & Z CODES ©

บริหารอย่างไรให้โดนใจคน Gen Y & Z

Gen Y และ Z กลุ่มคนที่เต็มเปี่ยมความคิดสร้างสรรค์ พร้อมด้วยไฟในการทำงานที่ลุกโชน ซึ่งต้องใช้จิตวิทยาในการบริหารอย่างมากทั้งการประสานงานหรือทำงานร่วมกัน ในหลักสูตรนี้กล่าวถึงการดึงศักยภาพของคน Gen Y & Z ออกมาให้ได้มากที่สุด รวมถึงการปรับตัวและทัศนคติของหัวงานหน้างาน เพื่อนำแนวทางมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมทั้งการสอนงาน การมอบหมายงาน และการให้ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ป้อนกลับ

Category : People Management